گروهی برای سنجان و فیجانی های خارج از کشور راه اندازی شده در صورتی که آشنایانی می شناسید که سنجانی هستند و خارج از کشور زندگی می کنند در این گروه دعوت بفرمایید
Link